Drivemate

Rental Agreement

Terms of service, rental agreement and service policies

Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิ การเยียวยา และหน้าที่ของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้น รวมถึงหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้
ฉบับปัจจุบัน เผยแพร่ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

 

คำนิยาม

“รถยนต์”: หมายถึงรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ โดยไม่มีผู้ขับ
“รายการ”:หมายถึง รายการรถยนต์หนึ่งหรือหลายคัน ซึ่งเจ้าของรถยนต์ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นหรือบริการ เพื่อให้เช่า
“สมาชิก”: หมายถึง ผู้ใช้ซึ่งได้ลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและบริการและได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
“เจ้าของรถยนต์”: หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งต้องการให้เช่ารถยนต์โดยไม่มีผู้ขับ
“ผู้เช่า”: หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใดๆซึ่งต้องการเช่ารถยนต์เป็นระยะเวลาสั้น โดยผู้เช่าจะเป็นผู้ขับขี่หลักของรถยนต์คันดังกล่าวเอง
“ผู้ใช้”: หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใดๆซึ่งใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการ
“ไดร์ฟเมท” “เรา” “ของเรา”:หมายถึง ไดร์ฟเมท ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 188/145 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และจดทะเบียนเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105556190983

 1.  บริการ

ไดร์ฟเมทขอเสนอพื้นที่ออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ”)ระหว่าง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งต้องการจะให้เช่ารถยนต์โดยไม่มีคนขับ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เจ้าของรถยนต์”) และบุคคลซึ่งต้องการจะเช่ารถยนต์ในระยะเวลาสั้นโดยจะเป็นผู้ขับขี่หลักรถยนต์คันดังกล่าวเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า”) โดยสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์บนอินเตอร์เนตชื่อ “Drivemate” ตามที่อยู่ www.drivemate.asia (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อ “Drivemate” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชั่น” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะเรียก เจ้าของรถยนต์ ผู้เช่า และบุคคลทั่วไปซึ่งใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการ ว่า “ผู้ใช้” และจะเรียก ผู้ใช้และไดร์ฟเมทรวมกันว่า “คู่สัญญา”
พื้นที่ของสมาชิก หมายถึง พื้นที่ส่วนตัวของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้แต่ละท่านหลังจากได้ลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ”) แล้ว โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้โดยเชื่อมต่อด้วยรหัสประจำตัว ตามที่กำหนดในข้อ 4.2

 1.  สาระสำคัญและเอกสารสัญญา

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการของผู้ใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของรถยนต์และผู้เช่า และไม่ว่าในกรณีใดๆ สัญญาเช่าซึ่งเจ้าของรถยนต์และผู้เช่าอาจทำขึ้น และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไดร์ฟเมทไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่ทำขึ้นโดยเจ้าของรถยนต์และผู้เช่า ไดร์ฟเมทไม่ได้ให้เช่ารถยนต์ใดๆ ไม่ว่าจะโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโดยวิธีอื่นๆ ผู้ใช้รับรองว่าผู้ใช้ได้รับข้อมูลและข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดซึ่งจำเป็นแล้วก่อนเข้าใช้บริการ ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้บริการเมื่อได้รับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยการลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ทางไดร์ฟเมทเป็นคนลงเพื่อสมัครสมาชิกให้ ผู้ใช้รับรองว่าผู้ใช้ได้รับข้อมูลและข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดซึ่งจำเป็นแล้วก่อนเข้าใช้บริการและได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของไดร์ฟเมทแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ประกอบด้วยข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการบริการในวันที่ผู้ใช้ได้เข้าถึงและใช้บริการ เฉพาะเงื่อนไขการบริการเท่านั้นที่จะมีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เอกสารอื่นใด โดยเฉพาะเอกสารซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ มีไว้เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นโดยไม่สามารถใช้เพื่ออ้างยืนยันต่อไดร์ฟเมทได้

เจ้าของรถมีเวลา 24 ชม. ในการพิจารณาในการอนุมัติหรือปฏิเสธการเช่า หากเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เจ้าของรถกำหนด เจ้าของรถมีสิทธิ์ยกเลิกการจองนั้น และการจองนั้นถือเป็นโมฆะ

การเสนอราคาครั้งนี้ยังไม่เป็นการยืนยันว่าปล่อยเช่าเนื่องจากต้องดูเอกสาร เส้นทางขับ และเงื่อนไขต่างๆก่อนจึงจะอนุมัติ

 

 

 1.  การแก้ไขเพิ่มเติม

ไดร์ฟเมทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบัน รวมถึงเงื่อนไขทางการเงิน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของไดร์ฟเมทแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
หากเราดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการปัจจุบัน เราจะทำการเผยแพร่ข้อกำหนดซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือส่งอีเมล์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่ข้อกำหนดซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ นอกจากนั้น เราจะทำการปรับแก้ไข “วันที่แก้ไขล่าสุด” ในส่วนต้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หากสมาชิกไม่ทำการโต้แย้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับซึ่งได้แก้ไขภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงสิทธิในการโต้แย้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว รวมถึงกำหนดระยะเวลาโต้แย้ง 30 วัน ไว้ในอีเมล์แจ้งเตือนการแก้ไขเพิ่มเติม หากสมาชิกคนใดมีข้อโต้แย้งใดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ทางไดร์ฟเมทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยทันทีและหยุดให้บริการแก่สมาชิกคนดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งสามารถเข้าถึงได้ออนไลน์ จะมีผลบังคับแทนที่ข้อกำหนดใดๆที่มีขึ้นก่อนหน้าข้อกำหนดดังกล่าว 

 1. ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการ
  1. การลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้บริการ
   เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ทำการลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าถึงและใช้บริการได้ การลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และเข้าถึงบริการ ผู้ใช้จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


เงื่อนไขสำหรับเจ้าของรถยนต์ 

 • เจ้าของรถยนต์จะต้องลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์โดยใช้ชื่อและที่อยู่จริงของตน
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อเจ้าของรถยนต์ได้ (ไม่รวมเบอร์โทรศัพท์จากบัตรโทรศัพท์แบบชำระเงินล่วงหน้า)
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา)
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องไม่สมัครสร้างพื้นที่สมาชิกในเว็บไซต์มากกว่า 1 พื้นที่
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซึ่งตนเป็นเจ้าของในระหว่างระยะเวลาการเช่า หรือรถยนต์ซึ่งตนสามารถแสดงอำนาจในการให้เช่าโดยได้รับมอบอำนาจมากจากเจ้าของรถยนต์โดยเฉพาะ
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันภัยทั้งหมดซึ่งกำหนดไว้ข้างล่างนี้
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ตามข้อกำหนดและระเบียบตามกฎหมาย ซึ่งได้ทำการบำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนำโดยสมบูรณ์และซึ่งมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่อยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะยาง เบรค ไฟหน้า และไฟเบรค พวงมาลัย เข็มขัดนิรภัย และมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กำหนดในประเทศซึ่งให้เช่ารถยนต์คันดังกล่าว ทั้งนี้เท่าที่เจ้าของรถยนต์จะสามารถทราบได้
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซึ่งได้ผ่านการตรวจเช็คตามปกติแล้วเท่านั้น
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซึ่งได้ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามและประกันภัยอื่นๆซึ่งบังคับตามกฎหมายของประเทศซึ่งให้เช่ารถยนต์
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์อายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น 
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องทำการติด GPS ผ่านบริษัทคู่ค้าของไดร์ฟเมทเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด (ถ้าเจ้าของรถยนต์ยืนยันที่จะใช้ GPS ที่ติดตั้งด้วยตนเอง ทางไดร์ฟเมทจะไม่มีหน้าที่ติดตามต่อเหตุอันใดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น)
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซึ่งเจ้าของรถยนต์มีกุญแจซึ่งใช้ในการเปิดรถยนต์และเริ่มเครื่องยนต์อย่างน้อย 2 ดอกเท่านั้น
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องใช้สัญญายืมรถจากทางไดร์ฟเมทเท่านั้น หากไม่มีการลงนามใดๆในสัญญา ไดร์ฟเมทจะไม่มีหน้าที่ติดตามต่อเหตุอันใดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ในรายการรถยนต์
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องไม่เคยถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้รายอื่นหรือโดยไดร์ฟเมท
 • เจ้าของรถยนต์จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการปัจจุบัน


        เงื่อนไขสำหรับผู้เช่า

 • ผู้เช่าจะต้องลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์โดยใช้ชื่อและที่อยู่จริงของตน
 • ผู้เช่าจะต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดต่อผู้เช่าได้ (ไม่รวมเบอร์โทรศัพท์จากบัตรโทรศัพท์แบบชำระเงินล่วงหน้า)
 • ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้น
 • ผู้เช่าจะต้องไม่สมัครสร้างพื้นที่สมาชิกในเว็บไซต์มากกว่า 1 พื้นที่
 • ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับ
 • ผู้เช่าจะต้องมีวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้
 • ผู้เช่าจะต้องไม่เคยผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบัน (หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้า) หรือต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินคืนหรือการยกเลิกการชำระเงินซึ่งทำขึ้นตามหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้า)
 • ผู้เช่าจะต้องไม่เคยกระทำผิดกฎหมายจราจรโดยใช้รถยนต์คันที่เช่าผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นความผิดทางจราจรร้ายแรง มากกว่า 2 ครั้ง
 • ผู้เช่าจะต้องไม่เคยถูกตัดสินว่ากระทำความผิดในอุบัติเหตุทางถนนภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
 • ผู้เช่าจะต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่ภายในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา
 • ผู้เช่าจะต้องไม่ถูกปฏิเสธการทำประกันภัยรถยนต์หรือเคยถูกยกเลิกประกันภัยรถยนต์ภายในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา
 • ผู้เช่าจะต้องไม่เคยถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้รายอื่นๆหรือโดยไดร์ฟเมท
 • ผู้เช่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้ในทางการแพทย์
 • ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ที่เช่าด้วยตนเอง
 • ผู้เช่า 1 คนสามารถเช่ารถได้ครั้งละ 1 คันเท่านั้น ถ้าต้องการรถคันใหม่ จะต้องทำการคืนรถคันเก่าให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง
 • ผู้เช่าจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบัน

 

บุคคลผู้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง (บิดามารดา ผู้ปกครอง บุตร พี่ชายหรือน้องชาย และพี่สาวหรือน้องสาว และหลาน เป็นต้น) หรือสมาชิกสองท่านซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่สามารถเช่ารถยนต์จากอีกฝ่ายหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ได้ หากผู้ใช้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไดร์ฟเมทอาจทำการระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้โดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือใช้ค่าเสียหาย หากผู้เช่าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้เช่าอาจต้องสูญเสียผลประโยชน์ตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ใช้ตกลงจะให้หลักฐานสนับสนุนใดๆซึ่งไดร์ฟเมทร้องขอตั้งแต่ครั้งแรก ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไดร์ฟเมทสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และระงับ และ/หรือยกเลิกพื้นที่สมาชิกของผู้ใช้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล ตามดุลยพินิจของไดร์ฟเมทแต่เพียงผู้เดียว


4.2. การรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ
เมื่อได้ลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้จะต้องสร้างพื้นที่สมาชิกและการเชื่อมตัวด้วยรหัสประจำตัว (ซึ่งสอดคล้องกับอีเมล์ของผู้ใช้) และรหัสผ่านซึ่งเชื่อมโยงกัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสประจำตัว”) รหัสประจำตัวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เป็นความลับ และไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกันได้
ผู้ใช้จะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะต้องไม่เปิดเผยรหัสประจำตัวไม่ว่าในกรณีใดๆ หากรหัสประจำตัวของผู้ใช้สูญหายหรือถูกเปิดเผย ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้ไดร์ฟเมททราบโดยทันที ไดร์ฟเมทจะดำเนินการยกเลิก และ/หรือปรับรหัสประจำตัวดังกล่าวโดยทันที
ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อกรณีที่มีการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงกรณีที่รหัสประจำตัวสูญหาย หรือถูกใช้หรือถูกเปิดเผย โดยบุคคลภายนอก จนกว่าเวลาที่ผู้ใช้จะได้แจ้งให้ไดร์ฟเมททราบถึงกรณีดังกล่าว

 

 1. ความพร้อมสำหรับการใช้งานของเว็บไซต์และบริการ

ผู้ใช้อาจเข้าใช้เว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เปิดสาธารณะชื่อว่า www.drivemate.asia โดย เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และใส่รหัสประจำตัวของผู้ใช้
ผู้ใช้สามารถเข้าใช้เว็บไซต์และบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมและความประสงค์ของไดร์ฟเมท รวมถึงกรณีที่ไม่มีสามารถใช้กระแสไฟฟ้า หรือดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราวซึ่งจำเป็นเพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้ทราบดีว่าอาจมีการระงับเว็บไซต์และการบริการได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและชำระค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ใช้ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไดร์ฟเมทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติการตามการเช่าได้เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงกรณีที่การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำการของไดร์ฟเมทบนเว็บไซต์
กรณีที่เกิดความผิดปกติใดๆซึ่งขัดขวางการทำงานตามปกติของเว็บไซต์หรือการให้บริการ ไดร์ฟเมทจะต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ผู้ใช้สามารถใช้บริการช่วยเหลือผู้ใช้บริการเว็บไซต์และบริการผ่านทางอีเมล์ได้ผ่านทางข้อมูลทางติดต่อ ในส่วนของ การติดต่อและชั่วโมงที่เปิดทำการของฝ่ายบริการลูกค้า ทั้งนี้ บริการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้ 

 1. การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและบริการ

บริการของไดร์ฟเมทผ่านทางเว็บไซต์ ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้รวมกัน

 • บริการเผยแพร่รายการรถยนต์ทีให้เช่าของเจ้าของรถยนต์เพื่อประโยชน์ของเจ้าของรถยนต์
 • บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของรถยนต์กับผู้เช่า
 • บริการเพื่อทำประกันภัยโดยไดร์ฟเมทเพื่อประโยชน์ของเจ้าของและผู้เช่า

6.1 รายการรถยนต์สำหรับให้เช่า ในฐานะผู้ใช้ ท่านสามารถสร้างรายการรถยนต์สำหรับให้เช่าได้ โดยจะต้องตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง อายุการใช้งาน ลักษณะ ความพร้อมใช้งาน ราคา และข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้จะต้องเปิดเผยรายการรถยนต์ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการ ผู้ใช้อื่นๆสามารถทำการจองรถยนต์ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการตามข้อมูลในรายการของท่าน
ข้อกำหนดคุณสมบัติของรถยนต์ซึ่งสามารถระบุไว้ในรายการรถยนต์สำหรับให้เช่าได้ มีดังต่อไปนี้

 • ยานพาหนะมี 4 ล้อ (ไม่สามารถใช้ ยานพาหนะ 2 ล้อหรือ 3 ล้อได้)
 • ยานหาพานะที่สามารถรับส่งคนได้ในจำนวนน้อยกว่า 14 คน รวมคนขับ (ไม่สามารถใช้รถประจำทางได้ รถตู้ใชได้)
 • รถยนต์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

ท่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้ : โดยเมื่อผู้ใช้ได้ร้องขอจองรถยนต์ของท่าน ท่านจะไม่สามารถร้องขอให้ผู้ใช้ชำระเงินในราคาที่สูงกว่าราคาซึ่งกำหนดไว้ในคำขอการจอง ท่านตกลงยอมรับผิดชอบตามรายการซึ่งท่านได้เผยแพร่ ดังนั้น ท่านรับรองและรับประกันว่ารายการใดๆที่ท่านได้ทำการเผยแพร่และการเช่ารถยนต์ใดๆที่ท่านได้ทำการโฆษณาโดยผู้เช่าไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงใดๆที่ท่านอาจได้ทำขึ้นกับบุคคลที่สาม ไดร์ฟเมทจะไม่รับผิดชอบในการละเมิดข้อตกลงใดๆระหว่างผู้เช่ากับบุคคลที่สาม รวมถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่อื่นๆที่ผู้เช่ามีต่อบุคคลที่สาม หรือการละเมิดกฎหมาย กฎ และระเบียบใดๆที่มีผลบังคับ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผยแพร่รายการหรือการเช่า
ไดร์ฟเมทสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอนหรือยกเลิก การเข้าถึงรายการใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รวมถึงรายการซึ่งไดร์ฟเมทเห็นว่าเป็นรายการที่มีปัญหาไม่ว่าด้วยเหตุใด เช่น รายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือบริการ
ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของรถยนต์ ไดร์ฟเมทได้จัดทำเครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งมีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ของท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่า ในฐานะเจ้าของ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและการละเว้นการกระทำของท่านด้วยตนเอง
ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของรถยนต์ ไดร์ฟเมทได้จัดทำเครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับราคาค่าเช่าสำหรับการให้เช่ารถยนต์ของท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่าไดร์ฟเมทไม่มีส่วนร่วมใดๆในการกำหนดราคาค่าเช่ารถยนต์ของท่าน ไม่ว่าในเวลาใดๆ และท่านจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดราคาค่าเช่ารถยนต์ของท่านด้วยตนเอง ไดร์ฟเมทสงวนสิทธิ์ในการนำรายการรถยนต์ของท่านออกจากเว็บไซต์ โดยเฉพาะในกรณีที่รายการดังกล่าวกำหนดราคาค่าเช่าที่ต่ำเกินไป ทั้งนี้ อัตราราคาค่าเช่าขั้นต่ำเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7

6.2 การไม่อนุมัติผู้ใช้
ไดร์ฟเมทไม่มีสถานะเป็นผู้รับประกันผู้ใช้คนใดๆ หรือรถยนต์คันใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบันกำหนดว่าผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม้ว่าไดร์ฟเมทได้ดำเนินการรับรองและขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อทำการรับรองหรือตรวจสอบ รายละเอียดเฉพาะบุคคลหรือประวัติของผู้ใช้ ไดร์ฟเมทไม่ได้มีคำรับรอง คำยืนยัน หรือคำอนุมัติใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ รายละเอียดเฉพาะบุคคลหรือภูมิหลังของผู้เช่า
เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการ ท่านยอมรับว่าการเยียวยาตามกฎหมาย หรือความรับผิดชอบ เนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้หรือของบุคคลที่สาม จำกัดอยู่แค่การเรียกร้องต่อผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามเท่านั้น และต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้รับเท่านั้น ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ความพยายามเพื่อเรียกร้องให้ไดร์ฟเมทรับผิดหรือเรียกร้องการเยียวยาใดๆจากไดร์ฟเมท สำหรับการกระทำหรือการละเว้นการกระทำดังกล่าว

6.3 การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของรถยนต์กับผู้เช่า
ผู้เช่าสามารถเข้าดูรายการรถยนต์ซึ่งเผยแพร่โดยเจ้าของรถยนต์โดยตรงบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางช่องทางหรือเครื่องมือการค้นหาของผู้เช่า ผู้เช่าอาจทำการติดต่อเจ้าของรถยนต์เพื่อร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อผู้เช่าได้ระบุรถยนต์ซึ่งเหมาะสมกับผู้เช่า ผู้เช่าอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามความพึงพอใจของผู้เช่า 

1. การทำคำร้องขอชำระเงินล่วงหน้า
ในกรณีนี้ ผู้เช่าอาจดำเนินการอนุญาตให้มีการหักชำระเงินล่วงหน้าโดยผ่านวิธีการชำระเงินของผู้เช่าผ่านทางเว็บไซต์ เจ้าของรถยนต์จะได้รับการแจ้งการขอจองรถยนต์ล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ เจ้าของมีดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเช่าดังกล่าว
• หากเจ้าของรถยนต์ยอมรับค่าเช่า ผู้เช่าจะได้รับการยืนยันการเช่าและหักเงินเพื่อชำระเงินค่าเช่าล่วงหน้า
• หากเจ้าของรถยนต์ปฏิเสธการเช่า ผู้เช่าจะได้รับแจ้งการปฏิเสธผ่านทางอีเมล์และผู้เช่าจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าเช่าผ่านตามวิธีของผู้เช่า หรือ

2. เพียงแค่ส่งคำขอให้แก่เจ้าของรถยนต์
ในกรณีนี้ เจ้าของจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์เกี่ยวกับคำขอจองรถยนต์และทำการตัดสินใจโดยดุลยพินิจของเจ้าของเองว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเช่า
• หากเจ้าของยอมรับคำร้องขอ ผู้เช่าจะได้รับแจ้งเตือนทางอีเมล์ และจะต้องชำระเงินค่าเช่าผ่านเว็บไซต์ โดยไดร์ฟเมทเป็นสื่อกลาง การเช่าจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อได้ทำการชำระเงินและเมื่อเจ้าของได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินดังกล่าวแล้ว
• หากเจ้าของปฏิเสธการเช่า ผู้เช่าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์
ไดร์ฟเมทจะโอนเงินในจำนวนร้อยละ 75 ของราคาไปยังเจ้าของรถยนต์ตามเงื่อนไขซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 7 หลังจากที่ได้คืนรถยนต์ให้แก่เจ้าของแล้ว ผู้ใช้อาจดำเนินการประเมินในเว็บไซต์ และผู้ใช้อาจดำเนินการประเมินเจ้าของรถยนต์ในกรณีที่มีการยกเลิกการเช่าได้เช่นกัน ไดร์ฟเมทไม่รับผิดชอบต่อการประเมินใดๆของผู้เช่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ แม้ว่าไดร์ฟเมทมีสิทธิในการลบการประเมินของผู้เช่าออกจากเว็บไซต์หากพบว่าการประเมินดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบัน หรือพบว่าการประเมินดังกล่าวดูหมิ่นผู้ใช้ท่านอื่น รายละเอียดเพิ่มเติมของขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเจ้าของรถยนต์ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10

6.4 กรมธรรม์ประกันภัยและกฎการเช่า
ไดร์ฟเมทได้สมัครเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองประกันภัยดังกล่าวในระหว่างการเช่า ตามกฎหมายประกันภัยของประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ใช้บกพร่องเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างของความคุ้มครองประกันภัย (การยักยอกโดยผู้เช่า, เมาสุรา, ทะเลาะวิวาท เป็นต้น) ผู้ใช้เข้าใจว่าผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือผลที่เกิดขึ้นจากกรณีที่เกิดช่องว่างดังกล่าว
ผู้เช่าอาจทำประกันเพิ่มเติมเพื่อลดจำนวนเงินความรับผิด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ

 6.5 โดยสามารถดูเงื่อนไขสำหรับการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อลดจำนวนเงินค่าความเสียหายส่วนแรกได้ในเว็บไซต์
ในกรณีเป็นฝ่ายผิด ผู้เช่าต้องชำระเงินค่าความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 3,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเสียหาย และในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีหรือที่ไม่ได้ชนกับยานพาหนะทางบก เช่นการเคลมแห้ง จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกที่ 20,000 บาท
การเช่าซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของไดร์ฟเมท ได้แก่ การเช่าในระยะสั้นเท่านั้น การเช่ารถยนต์จะต้องไม่มีกำหนดเกินกว่า 31 วัน ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์และไดร์ฟเมทยอมรับให้มีการขยายกำหนดระยะเวลาเช่าเกินกว่า 31 วัน
เจ้าของรถยนต์และไดร์ฟเมทจะต้องปรึกษาและลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ร่วมกัน กำหนดระยะเวลาดังกล่าวทั้งหมดรวมกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 เดือน โดยเจ้าของไม่จำเป็นต้องได้รับรถยนต์ของตนคืน กำหนดระยะเวลาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวจะทำให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
ผู้เช่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยอัตโนมัติเมื่อได้ชำระเงินค่าเช่ารถยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆอีก ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
• ผู้เช่าได้ชำระเงินค่าเช่าทั้งหมด โดยวิธีการชำระเงินของผู้เช่าในชื่อของผู้เช่าเองผ่านทางเว็บไซต์
• คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องกรอกและลงนามในสัญญาเช่าซึ่งกรอกโดยไดร์ฟเมทซึ่งระบุข้อมูลเฉพาะ และส่งให้แก่ไดร์ฟเมทในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย สำหรับการเช่าที่ได้รับการยืนยันแล้ว คู่สัญญาจะต้องทำการดาวน์โหลดสัญญาเช่าเฉพาะจากส่วน “การเช่าของฉัน” ในพื้นที่สมาชิกโดยการกดเลือกที่แถบ “สัญญาเช่า” ของการเช่าดังกล่าว
• เจ้าของรถยนต์จะต้องตรวจสอบว่าชื่อ สกุลของผู้เช่าถูกต้องอย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากบัตรประชาชนหรือพาสปอต และรหัสการจ่ายเงินหรือหมายเลขบนบัตรเครดิตตรงกับหมายเลขซึ่งใช้ในการชำระเงินค่าเช่าผ่านทางเว็บไซต์ (ผู้เช่าได้กรอกหมายเลข 8 หลักบนบัตรเครดิตซึ่งใช้ในการชำระเงินไว้ในสัญญาเช่าเฉพาะแล้ว)
• ราคาค่าเช่าทั้งหมดจะต้องชำระผ่านทางเว็บไซต์ หากผู้เช่าไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดนี้ การเช่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
• รายละเอียดเฉพาะบุคคลของผู้เช่าหรือเจ้าของรถยนต์ รายละเอียดของรถยนต์ วันที่และเวลาเริ่มและสิ้นสุดของการเช่า จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลซึ่งผู้
• ในกรณีที่ระบุผู้ขับรถยนต์ที่เช่าเพิ่มเติมจากผู้ขับหลัก จะต้องระบุรายละเอียดเฉพาะบุคคลของบุคคลดังกล่าวของผู้ขับรถยนต์ (นามสกุล ชื่อ วันเกิด) รวมถึงการอ้างอิงถึงใบขับขี่ของบุคคลดังกล่าว (เลขที่ใบขับขี่ และวันที่จดทะเบียนครั้งแรก) ไว้ในสัญญาเช่าทั้งหมด
• การขยายกำหนดการเช่าใดๆจะต้องทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น และเป็นไปตามสัญญาเช่าเพิ่มเติม หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว การเช่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของไดร์ฟเมทในตลอดระยะเวลาการเช่าที่ขยายออกมา
• รถยนต์จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งทำโดยเจ้าของรถยนต์ (ประกันภัยบุคคลที่สามเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยที่จอดรถหรือโรงจอดรถ) นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไดร์ฟเมทเสนอให้
• รถยนต์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบตามกฎหมายทั้งหมด และจะต้องทำการบำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนำ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยซึ่งระบุไว้ในข้อ 4.1 ทั้งนี้ตามความรับรู้ของเจ้าของรถยนต์
รายละเอียดของการประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครอง สามารถดูได้ในเว็บไซต์
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ภายใต้ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
สำหรับรถยนต์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
• รถยนต์จะต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
• รถยนต์จะต้องมีเอกสารการจดทะเบียนที่สมบูรณ์ รถยนต์ที่มีเอกสารการจดทะเบียนชั่วคราวไม่สามารถนำมาระบุไว้ในรายการของไดร์ฟเมทได้
• ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป
• ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่
• ผู้เช่าจะต้องใช้รถยนต์เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
• รถยนต์จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
• ห้ามใช้รถยนต์เพื่อขนส่งผู้โดยสารโดยคิดค่าโดยสาร
• ผู้เช่าสามารถใช้รถยนต์โดยการแบ่งปันกัน คือ การใช้รถยนต์ร่วมกันโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่รถยนต์มืออาชีพ และมีผู้โดยสารหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อการเดินทางซึ่งมิใช่เพื่อการแสวงหากำไร โดยที่ผู้ขับขี่รถยนต์กับผู้โดยสารซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้เช่าได้รับรถยนต์ที่เช่า (วันที่และเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า) ตราบเท่าที่การรับรถยนต์ได้เกิดขึ้นจริงในระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาครึ่งวันแรกของการจองการเช่าผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดลงเวลา 16.30 น. ของวันที่สิ้นสุดการเช่า ผู้เช่าต้องทำการเช่าเผื่อไว้ 1 วันเพื่อไม่ให้กรมธรรม์หมดก่อนการคืนรถ หากเกิดเหตุแล้วกรมธรรม์หมด ความเสียหายจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์
ระยะเวลาครึ่งวันของการเช่าได้แก่ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ : ก่อนเวลา 12.00 น. ซึ่งตรงกับระยะเวลาครึ่งวันนับจากเวลาเที่ยงคืนจนถึงเวลา 11.59 น. และ หลังจากเวลา 12.00 น. ซึ่งตรงกับระยะเวลาครึ่งวันนับจากเวลาเที่ยงวันจนถึงเวลา 23.59 น.
ยกตัวอย่างเช่น สำหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจองไว้สำหรับวันจันทร์ ก่อนเวลา 12.00 น. ถึงวันอังคารหลังเวลา 12.00 น. ในวันถัดไป
• ผู้เช่าจะสามารถรับรถยนต์ได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนวันจันทร์และคืนรถยนต์ดังกล่าวก่อนเวลา 23.59 น.
• ผู้เช่าไม่สามารถรับรถยนต์ก่อนเวลาเที่ยงคืนวันจันทร์ เช่น ในวันอาทิตย์บ่าย หากผู้เช่ารับรถยนต์ก่อนเวลาเที่ยงคืนวันจันทร์ ผู้เช่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แม้ว่าความสูญเสียหรือความเสียหายจะเกิด
• ผู้เช่าไม่สามารถคืนรถยนต์หลังเวลา 23.59 น. เช่น ในตอนเช้าวันพุธ หากผู้เช่าคืนรถยนต์หลังเวลาดังกล่าว ผู้เช่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แม้ว่าจะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายในระหว่างกำหนดระยะเวลาเช่า
ในกรณีที่ผู้เช่าคืนรถยนต์ล่าช้า เจ้าของรถยนต์หรือผู้เช่าจะต้องขยายกำหนดระยะเวลาเช่าผ่านทางเว็บไซต์ หรือในกรณีที่ไม่สามารถขยายระยะเวลาดังกล่าวได้แล้ว เจ้าของรถยนต์หรือผู้เช่าจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า (ตามข้อมูลการติดต่อซึ่งระบุไว้ในส่วน “การติดต่อและชั่วโมงที่เปิดทำการของฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า) ก่อนที่กำหนดระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดลงเพื่อร้องขอขยายระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย (เช่น อุบัติเหตุทางจราจร หรือการโจรกรรมรถ) ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้เจ้าของรถยนต์ และไดร์ฟเมททราบโดยทันที โดยส่งอีเมล์ไปยังฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า ตามข้อมูลการติดต่อซึ่งระบุไว้ในส่วน “การติดต่อและชั่วโมงที่เปิดทำการของฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า หากมีผู้บาดเจ็บหรือสถานการณ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดังกล่าวได้ ผู้เช่าจะต้องติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐโดยทันที
ในกรณีใดๆ ผู้เช่าจะต้องแจ้งกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ไดร์ฟเมททราบ โดยส่งอีเมล์ไปยังฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า ตามข้อมูลการติดต่อซึ่งระบุไว้ในส่วน “การติดต่อและชั่วโมงที่เปิดทำการของฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า” ภายใน ระยะเวลา 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นมิฉะนั้น ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย (รวมถึงประกันภัยซึ่งทำเพื่อลดจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก) ผู้เช่าไม่ต้องรอจนกว่าการเช่าจะสิ้นสุดลงในการแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เช่า

6.5 การจัดการเงินประกัน
ไดร์ฟเมทเสนอบริการการจัดการเงินประกันให้แก่เจ้าของรถยนต์โดยชำระเงินโดยผู้เช่า
เจ้าของรถยนต์สามารถใช้บริการดังกล่าว ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
• เมื่อเจ้าของรถยนต์ได้ตรวจสอบวิธีการชำระเงินซึ่งใช้ในการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ว่าข้อมูลเป็นของผู้เช่าจริง และมีชื่อและนามสกุลของผู้เช่าปรากฏตามการชำระเงินดังกล่าวจริง โดยไดร์ฟเมทจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบดังกล่าวก่อนการเช่า
• เจ้าของรถยนต์ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขตามใบอนุญาตขับขี่ของผู้เช่าว่าเป็นไปตามตามกฎของไดร์ฟเมท (ข้อจำกัดอายุ วันที่ตามใบอนุญาตขับขี่ตามข้อจำกัด)
• เจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็นผู้ทำให้เกิดช่องว่างของระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
• เจ้าของรถยนต์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ไดร์ฟเมทจะเรียกเงินประกันให้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนหลังจากที่การเช่าสิ้นสุดลง หลังจากกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ไดร์ฟเมทจะไม่เรียกเงินประกันจากผู้เช่า หลังจากระยะเวลา 3 เดือน เจ้าของรถยนต์จะต้องเป็นผู้เรียกเก็บเงินประกัน
จะต้องเป็นผู้เรียกเก็บเงินประกัน
• ทำการร้องขออนุญาตตามวิธีการชำระเงินของผู้เช่าสำหรับจำนวนเงินประกัน
• ทวงถามให้มีการชำระเงินประกันในนามของเจ้าของรถยนต์
• โอนเงินประกันให้แก่เจ้าของเมื่อไดร์ฟเมทได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ยืนยันตามขอของเจ้าของ (ใบเสร็จ เอกสารประกันภัย หนังสือสัญญาที่มีลายเซ็นผู้เช่า)
ในการใช้บริการจัดการเงินประกัน ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่า
• ผู้เช่าได้สร้างความผูกพันที่แน่ชัดและไม่สามารถเพิกถอนได้ที่จะชำระเงินประกัน เมื่อได้รับการทวงถามจากเจ้าของรถยนต์ครั้งแรก และซึ่งผู้เช่าไม่อาจปฏิเสธไม่ว่าโดยข้อโต้แย้งหรือข้อยกเว้นใดๆ ตามสัญญาเช่า
• หากผู้เช่ามีความประสงค์จะโต้แย้งการชำระเงินประกัน ผู้เช่ามีสิทธิเรียกร้องการเยียวยาจากเจ้าของรถยนต์หลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว
• เงินประกันจะชำระให้แก่เจ้าของรถยนต์ผ่านสื่อกลางของไดร์ฟเมท หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีมีเพียงพอสำหรับทำการชำระเงินดังกล่าว
• ไม่ว่ากรณีใดๆ ไดร์ฟเมทจะไม่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการชำระเงิน สำหรับปัญหาใดๆซึ่งเจ้าของรถยนต์ได้รายงานต่อไดร์ฟเมทเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่การเช่าสิ้นสุดลง เว้นแต่การละเมิดกฎหมายทางจราจรซึ่งเจ้าของรถยนต์ไม่ทราบมาก่อนในเชิงของกฎหมาย
ผู้เช่าขอแต่งตั้งให้ไดร์ฟเมทมีอำนาจรับชำระเงินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นเงินประกันโดยชัดแจ้ง
• รวมถึงเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 15,000 บาทต่อการทำละเมิดหนึ่งครั้ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.8

 

 1. เงื่อนไขทางการเงิน

การเข้าใช้และลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ รวมถึงการค้นหา การอ่าน การเผยแพร่รายการการเช่า ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ

7.1. ราคาค่าเช่า
ราคาค่าเช่าประกอบด้วยราคาค่าเช่ารายวัน
เจ้าของรถยนต์มีอิสระในการกำหนดราคาค่าเช่า ตราบใดที่อัตราค่าเช่ารายวัน (ไม่รวมประกันภัยซึ่งทำเพื่อลดดขอารทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อบโอนเงินค่าปรับดังกล่าวตควาจำนวนความรับผิดส่วนแรก) ไม่น้อยกว่า
• For Cars less than 10 years old:
o 290 บาทต่อวัน สำหรับรถยนต์เช่ากลุ่ม 5
o 790 บาทต่อวัน สำหรับรถยนต์เช่ากลุ่ม 4
o 990 บาทต่อวัน สำหรับรถยนต์เช่ากลุ่ม 3
o อื่นๆ case by case


ไดร์ฟเมทจะไม่ตรวจสอบราคาค่าเช่ารายวัน เพื่อให้ผู้ใช้มีความยืนหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์พิเศษ
ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการกำหนดค่าเช่าไม่ให้น้อยกว่าอัตราค่าเช่าขั้นต่ำดังกล่าว ไดร์ฟเมทมีสิทธิในการยกเลิกการเช่าซึ่งมีค่าเช่าน้อยกว่าอัตราที่กำหนด และสิทธิในการระงับการชำระเงินให้แก่เจ้าของรถยนต์ในกรณีที่การเช่าได้เริ่มแล้ว จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กำหนดผู้เช่ามอบอำนาจให้แก่ไดร์ฟเมทในรับชำระเงินต่างๆ (ค่าเช่า, ค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับ) ในนามเจ้าของรถยนต์

7.2. เงินค่านายหน้าของไดร์ฟเมท
ไดร์ฟเมทจะได้รับเงินค่านายหน้าจำนวนร้อยละ 25 (ก่อนการทำประกันภัยค่าความเสียหายส่วนแรก) ของจำนวนเงินค่าเช่าทั้งหมดซึ่งเจ้าของรถยนต์และผู้เช่าคำนวณ ณ วันที่การเช่าสิ้นสุดลง
การเรียกเก็บเงินค่านายหน้าให้เป็นไปตามกฎดังต่อไปนี้ • ไดร์ฟเมทเรียกชำระเงินค่าดำเนินการทั้งหมดเมื่อมีการยืนยันการเช่า (โดยการตกลงกันระหว่างเจ้าของรถยนต์และผู้เช่า)
• ไดร์ฟเมทจะโอนเงินจำนวนร้อยละ 75 ของราคาค่าเช่าทั้งหมด (ในกรณีที่ได้คำนวณการปรับเปลี่ยนระยะทางเป็นไมล์ตามจำนวนเงินค่าเช่าตามระยะทางเป็นไมล์ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแล้ว) ให้แก่เจ้าของรถยนต์ภายในกำหนดระยะเวลา 6 วันทำการหลังจากที่กำหนดระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลง พร้อมทั้งทำหน้าที่ออกภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่เจ้าของรถ
ไดร์ฟเมทอาจระงับการชำระเงินให้แก่เจ้าของรถยนต์ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือในกรณีที่ผู้เช่าทำการร้องเรียน
ในกรณีดังกล่าว ไดร์ฟเมทอาจชำระบัญชีให้แก่เจ้าของรถยนต์ เมื่อ
• ทันทีที่เจ้าของรถยนต์และผู้เช่าสามารถทำข้อตกลงกันได้และเจ้าของและผู้เช่าสามารถพิสูจน์ให้ไดร์ฟเมทเห็นถึงข้อสรุปของข้อตกลงดังกล่าว หรือ
• ทันทีที่องค์กรผู้มีอำนาจทางกฎหมายได้มีคำวินิจฉัยซึ่งมีผลผูกพันโดยสั่งให้มีการชำระเงินค่าเช่าให้แก่เจ้าของรถยนต์ ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือชำระเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนคืนให้แก่ผู้เช่า
ในกรณีที่มีการยกเลิกการเช่าก่อนที่ผู้เช่าจะรับรถยนต์ ไดร์ฟเมทจะคิดไม่ค่านายหน้า ในกรณีที่มีการยกเลิกการเช่าหลังกำหนดระยะเวลาครึ่งวันหลังสำหรับการรับรถยนต์ ไดร์ฟเมทจะคิดค่านายหน้าสำหรับวันที่เริ่มต้นการเช่า ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการยกเลิกการเช่า และจะต้องชำระเงินซึ่งถึงกำหนดแล้วนั้น
หากผู้เช่าไม่มารับรถยนต์ หรือในระหว่างการรับรถ เจ้าของรถยนต์พบว่าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเช่า ผู้เช่าจะชำระเงินค่าปรับให้แก่เจ้าของรถยนต์ เป็นจำนวน 300 บาท

7.3. ค่าปรับกรณีล่าช้า
ในกรณีที่ผู้เช่าไม่แสดงตัวเมื่อกำหนดระเวลาเช่าซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง ตามที่กำหนดในข้อ 6.4 ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าปรับในอัตราคงที่ซึ่งคำนวณตามระยะเวลาครั้งวันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 นอกเหนือจากค่าเช่าเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในท้ายที่สุดตามที่เหมาะสมตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เจ้าของรถยนต์และไดร์ฟเมทจะได้รับโอนเงินค่าปรับดังกล่าวโดยแบ่งกันฝ่ายละครึ่ง

7.4. ค่าธรรมเนียมการจัดการความสูญเสียหรือความเสียหาย
สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการออกกรมธรรม์ประกันภัย (ประกันภัยหลักและประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อลดจำนวนความรับผิดส่วนแรก) ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าดำเนินการจำนวน 500 บาทให้แก่ไดร์ฟเมท ทั้งนี้ผู้เช่าอาจทำการพิสูจน์ได้ว่า จำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับไดร์ฟเมทนี้ น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าว

7.5. ค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินแทนล่วงหน้า
หากไดร์ฟเมทจะต้องชำระเงินแทนล่วงหน้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่เจ้าของรถยนต์หรือร้านเครื่องยนต์หรือร้านซ่อมรถ ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้กับไดร์ฟเมทเป็นจำนวน 500 บาทสำหรับบริการการชำระเงินแทนล่วงหน้าดังกล่าว การชำระเงินแทนล่วงหน้าอาจสอดคล้องกับความรับผิดค่าความเสียหายส่วนแรกในความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือสำหรับการแก้ไขการเช่า หรือสำหรับค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับ หากไดร์ฟเมทไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามวิธีของผู้เช่า ไดร์ฟเมทจะส่งอีเมล์ไปยังผู้เช่า เพื่อให้ผู้เช่าดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวภายใน 8 วัน หากผู้เช่าไม่ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ไดร์ฟเมทจะคิดค่าปรับสำหรับการชำระเงินแทนล่วงหน้าเป็นจำนวน 1,000 บาท

7.6. ค่าธรรมเนียมการจัดการใบสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
นอกจากนี้ ผู้เช่าจะต้องรับผิดต่อเจ้าของรถยนต์สำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 8 ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์ได้รับใบสั่งสำหรับการกระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาเช่า

7.7. การชำระเงินที่ขอคืน
ในกรณีที่ต้องชำระเงินที่ผู้เช่าขอคืน หากวิธีการชำระเงินซึ่งใช้สำหรับการชำระเงินไม่ได้ทำขึ้นในชื่อและนามสกุลของผู้ถือสัญญาเช่า เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดในการชำระเงินค่าเช่าคืนให้แก่ไดร์ฟเมท

7.8. ค่าเสียหายต่อบุคคลที่สาม
ในกรณีที่ผู้เช่ากระทำความผิดโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามด้วยรถยนต์ที่เช่าผ่านทางเว็บไซต์ ไดร์ฟเมทจะเรียกเก็บเงินจำนวน 15,000 บาท ทั้งนี้ผู้เช่ามีสิทธิพิสูจน์ว่าจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับไดร์ฟเมทมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

 1. ค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับ

ไดร์ฟเมทอาจกระทำการเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับ เจ้าของรถยนต์ยอมรับว่าการชำระเงินค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับจะสามารถทำผ่านสื่อกลางของไดร์ฟเมทเท่านั้น  ผู้เช่าเข้าใจและยอมรับว่าค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับจะถูกเรียกเก็บโดยใช้วิธีการชำระเงินซึ่งใช้ในการชำระค่าเช่า (บัตรเครดิต หรือ การชำระผ่านบัญชีธนาคาร) โดยจะมีการเรียกเก็บจำนวนเงินดังกล่าวโดยทันทีที่เจ้าของรถยนต์ได้แสดงหลักฐานยืนยันความรับผิดของผู้เช่าต่อไดร์ฟเมท โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ถือว่าผู้เช่าได้มอบอำนาจให้แก่ไดร์ฟเมทโดยชัดแจ้งในการเรียกเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับจากผู้เช่า โดยไดร์ฟเมทสามารถหักเงินจากบัตรเครดิต หรือจำนวนเงินที่วางไว้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4%

8.1. ค่าปรับในกรณีล่าช้า
หากผู้เช่าและเจ้าของรถยนต์ตกลงขยายกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าและเจ้าของรถยนต์จะต้องดำเนินการร้องขอขยายระยะเวลาผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์ก่อนที่ระยะเวลาซึ่งกำหนดไว้ก่อนจะสิ้นสุดลง หากผู้เช่าส่งคืนรถยนต์ล่าช้ากว่าเวลาส่งคืนซึ่งกำหนดไว้ ผู้เช่าจะต้องชำระค่าปรับดังนี้ • กรณีซึ่งได้ส่งมอบรถยนต์ระหว่างกำหนดระยะเวลาเช่าซึ่งกำหนดไว้ (ดูข้อ 6.4) : ค่าปรับ 200 บาทต่อระยะเวลาที่ส่งมอบล่าช้าหนึ่งชั่วโมงเต็มนับจากกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์คืน สามารถล่าช้าได้สูงสุด 4 ชม. หลังจากนั้นจะโดนปรับ ชั่วโมงละ 200 บาท
• กรณีซึ่งได้ส่งมอบรถยนต์หลังจากกำหนดระยะเวลาเช่าซึ่งกำหนดไว้ (ดูข้อ 6.4) : ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับ 4000 บาท (2000บาทสำหรับไดร์ฟเมท และอีก 2000บาทสำหรับเจ้าของรถยนต์) ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าเช่าสำหรับวันที่เกินกำหนดเวลาเช่า โดยคิดตามอัตราค่าเช่าเฉลี่ยรายวัน จำนวนเงินซึ่งคิดตามระยะทางเป็นไมล์และค่าน้ำมันซึ่งได้รับปรับแล้วก็จะถึงกำหนดชำระเช่นกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้เช่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ หลังจากวันที่ได้ส่งคืนล่าช้า เจ้าของจะต้องเป็นผู้แจ้งความต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจในกรณีที่การโจรกรรมรถยนต์
ดังนั้น การเช่าซึ่งมีกำหนดวันสิ้นสุดในวันที่ X เวลา 18.00 น.
• หากผู้เช่าส่งคืนรถยนต์ในเวลา 23.00 น. ของวันเดียวกัน ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าปรับจำนวน 2,500บาท(ซึ่งเรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์)
• หากผู้เช่าส่งคืนรถยนต์ในวันถัดไปในเวลา 15.00 น. ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าปรับจำนวน 4000 บาท (เจ้าของรถยนต์เรียกเก็บ 2000 บาท และไดร์ฟเมทเรียกเก็บ 2000บาท) และค่าปรับสำหรับวันที่เกินกำหนดการเช่า หากเกิดความเสียหายขึ้นกับรถยนต์ที่เช่าในระหว่างการเช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการซ่อมแซมรถยนต์


8.2. ค่าปรับในกรณีอื่นๆ

• ค่าปรับเชื้อเพลิงตามบิลเรียกเก็บจริง หรือ ตามอัตราเรียกเก็บในเงื่อนไขของเจ้าของรถยนต์ (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) ในกรณีที่รถถูกส่งคืนโดยเชื้อเพลิงกลับมาไม่เท่าเดิม
• 3000 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) ในกรณีที่มีการสูบบุหรี่ในรถที่ห้ามสูบบุหรี่ รวมไปจนถึงมีกลิ่นบุหรี่ในรถ
• 500 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) ในกรณีที่ภายนอกของรถยนต์สกปรกมาก (ดูข้อ 10
• 500 - 3000 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) ในกรณีที่ภายในของรถยนต์มีกลิ่นเหม็น และสกปรกมาก (ดูข้อ 10)
• 500 บาท หรือตามค่าเสียหายจริงที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นๆ ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์ได้รับใบสั่งเนื่องจากการกระทำผิดทางจราจรซึ่งทำขึ้นในระหว่างเวลาเช่า 
• 500 - 2000 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) หากผู้เช่าไม่มารับรถยนต์หรือในขณะรับรถยนต์ เจ้าของรถยนต์พบว่าผู้เช่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเช่า

 8.3 ค่าเสียผลประโยชน์

เจ้าของรถยนต์รับทราบดีว่า ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียผลประโยชน์จากผู้เช่าได้ และไดร์ฟเมท จะไม่ทำหน้าที่ดำเนินการการเรียกเก็บให้ หากเจ้าของรถยนต์ต้องการเรียกเก็บค่าเสียผลประโยชน์กรณีผู้เช่ารายเดิมได้นำรถไปชน และเสียรายได้ในอนาคต เจ้าของรถยนต์ต้องทำการเรียบเก็บจากผู้เช่าเอง

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถขับต่อได้ และต้องทำการเปลี่ยนคันอื่นให้ผู้เช่า เจ้าของรถยนต์รับทราบดีว่า จะเป็นผู้รับความเสี่ยงตรงนี้ไว้เอง จะไม่เรียกเก็บค่าเช่า หากผู้เช่าไม่ได้เช่ารถของตน เนื่องจากต้องเปลี่ยนเป็นรถคันอื่นให้ จะสามารถเรียกเก็บได้เฉพาะ วันที่ผู้เช่าได้เช่ารถของตน เท่านั้น สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อรถไม่ได้เกิดการเช่า และหากมีรายการเช่าถัดไป และไม่สามารถปล่อยเช่าได้ เจ้าของรถยนต์รับทราบดีว่า ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียโอกาสใดๆได้ทั้งสิ้น

 

 1.  ภาษี

เจ้าของรถยนต์ทราบดีว่าเจ้าของรถยนต์อาจต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการให้เช่ารถยนต์ เจ้าของรถยนต์มีหน้าที่ในการรับรู้หน้าที่ทางการเงินของตนและทำการแจ้งต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจทางภาษีตามที่กำหนดแต่เพียงผู้เดียว โดยไดร์ฟเมทไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวและไม่มีความรับผิดใดๆจากการดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ

 1. รายละเอียดขั้นตอนการเช่า

หลังจากได้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับสื่อกลางการบริการแล้ว ผู้ใช้จะต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันตามที่จำเป็น ในวันที่รับรถยนต์ตามที่ผู้ใช้ได้ตกลงกันร่วมกัน และโดยเฉพาะการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สำหรับเจ้าของรถยนต์ จะต้องดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะบุคคล ความสมบูรณ์ของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และที่อยู่อาศัยของผู้เช่า รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งต้องเป็นข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งใช้สำหรับการชำระเงินทางเว็บไซต์ และต้องขอสำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบขับขี่ หรือถ้าผู้เช่าไม่ได้นำสำเนามาต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถให้เอกสารดังกล่าวได้ ห้ามให้เช่าเด็ดขาดทุกกรณี เพราะเสี่ยงต่อการโจรกรรม หากเจ้าของรถฝ่าฝืน หรือไม่สามารถนำเอกที่กล่าวมาข้างต้นมาแสดงให้ ไดร์ฟเมท หากเกิดการโจรกรรมแล้ว ประกันภัยจะไม่ครอบคลุมในส่วนนี้
 • เจ้าของรถยนต์ต้องทำการถ่ายรูปกับผู้เช่าด้วย เพื่อเป็นการบันทึกใบหน้าของผู้เช่า ในกรณี โจรกรรม ดังนั้น หากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์ เจ้าของรถยนต์จะต้องไม่ให้เช่ารถยนต์แก่ผู้เช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าของรถยนต์จะต้องปฏิเสธการเช่า โดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
 • ในกรณีที่บุคคลที่มารับรถยนต์ไม่ใช่ผู้เช่า
 • ในกรณีที่ผู้เช่าแสดงบัตรเครดิตซึ่งไม่ได้เป็นของผู้เช่าสำหรับรถยนต์
 • ในกรณีที่ผู้เช่าแสดงบัตรเครดิตซึ่งแตกต่างจากบัตรเครดิตหรือรหัสการชำระเงินซึ่งใช้เพื่อชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ (ผู้เช่าได้กรอกตัวเลข 6 หลักแรกและ 2 หลักสุดท้ายบนบัตรเครดิตซึ่งใช้ในเว็บไซต์ไว้ในสัญญาเช่าซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์)
 • กรณีไม่มีเอกสารยืนยันตน
 • กรณีไม่ยอมให้ถ่ายรูปด้วย
 • สำหรับผู้เช่า จะต้องดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะบุคคลของเจ้าของรถยนต์ ทะเบียนรถยนต์ และ ป้ายทะเบียน
 • ผู้เช่าจะต้องตรวจสอบสภาพของรถยนต์ที่เช่า โดยเฉพาะอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามรายการซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 4.1
 • ผู้เช่าจะต้องนำเอกสารดังนี้ให้แก่เจ้าของรถ หากไม่มี เจ้าของรถมีสิทธิ์ปฎิเสธการเช่าทันที
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ตัวจริง หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ตัวจริง หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ ตัวจริง

 

ผู้ใช้รับทราบว่าไดร์ฟเมทจะไม่ดำเนินการยืนยันและตรวจสอบรายการตามที่ระบุไว้ข้างต้น การยืนยันและตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว ในเวลาที่รับรถยนต์ ผู้เช่าและเจ้าของจะต้องทำการยืนยันและลงนามในสัญญาเช่าซึ่งได้กรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ผู้เช่าสัญญาจะดูแลรักษารถยนต์อย่างดีที่สุดและส่งคืนรถยนต์ในสภาพเดียวกับตอนที่ผู้เช่าได้เช่าไป ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆซึ่งเกิดขึ้นกับรถยนต์ระหว่างระยะเวลาเช่า กล่าวคือ นับจากเวลาที่ผู้เช่ารับรถยนต์ไปจนถึงเวลาที่ผู้เช่านำรถยนต์มาส่งคืน ผู้เช่าจะต้องรับผิดตามใบสั่งเนื่องจากรถยนต์ที่เช่าในระหว่างระยะเวลาเช่า ในเวลาเริ่มการเช่า เจ้าของรถยนต์จะต้องส่งมอบรถยนต์ที่มีสภาพสะอาด (ทั้งภายนอกและภายใน) ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ในกรณีการเช่าแบบเร่งด่วน ซึ่งมิได้มีการจองล่วงหน้า

 • สิ่งสกปรกภายในรถยนต์ : รอยเปื้อนโคลนบนพรม ทราย เศษผง เป็นต้น
 • สิ่งสกปรกภายนอกรถยนต์ : สิ่งสกปรกบนตัวรถยนต์ เนื่องจากขับผ่านถนนซึ่งยังไม่ลาดยาง โคลน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เช่าคืนรถยนต์ในสภาพสกปรก ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าชดเชยตามที่กำหนดในข้อ 8 ให้แก่เจ้าของรถยนต์ หากต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการกับสภาพของรถยนต์ (คราบบนที่นั่ง สิ่งสกปรกจำนวนมากในรถยนต์ เป็นต้น) ผู้เช่าจะต้องชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เช่าสัญญาจะดำเนินการตามกำหนดวันและเวลาในการส่งมอบซึ่งตกลงร่วมกันกับเจ้าของรถยนต์ การขยายกำหนดระยะเวลาเช่าจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ ตามเงื่อนไขซึ่งกำหนดในสัญญาเช่าต้นแบบ

หากผู้เช่าไม่คืนรถยนต์ตามกำหนดวันและเวลาซึ่งตกลงกัน ไดร์ฟเมทมีสิทธิในการคิดเงินค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8

เจ้าของรถยนต์จะต้องแจ้งให้ไดร์ฟเมททราบในกรณีที่ผู้เช่าไม่คืนรถยนต์ของเจ้าของในเวลาที่กำหนดการเช่าสิ้นสุดลง ตามที่ตกลงกันในสัญญาเช่า ผ่านทางอีเมล์โดยส่งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของไดร์ฟเมทตามข้อมูลการติดต่อซึ่งกำหนดไว้ในส่วน “การติดต่อและชั่วโมงที่เปิดทำการของฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า”

ในกรณีที่ยางแบน ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อยางดังกล่าว หากจำเป็นต้องเปลี่ยนยางสำหรับสองล้อหรือมากกว่านั้น ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าเปลี่ยนยางสำหรับล้อแรก และร้อยละ 50 ของค่าเปลี่ยนยางล้อที่สอง หากยางแบนเกิดจากสภาพยางที่ผิดปกติ เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าว

หากรถยนต์ไม่มียางสำรองหรือที่ปะยาง เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่เกิดจากเหตุขัดข้องดังกล่าว แม้ว่ารถยนต์จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปีก็ตาม

ในเวลาที่ได้ส่งคืนรถยนต์ ผู้เช่าและเจ้าของรถยนต์จะต้องตรวจสอบสภาพของรถยนต์ และกรอกข้อมูลและลงนามในรายละเอียดของสัญญาเช่า โดยเจ้าของรถยนต์และผู้เช่าจะต้องเก็บสำเนาไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 

 1. การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

ไดร์ฟเมทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะและการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการไม่ว่าในเวลาใดๆ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการประกาศตามปกติทางเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือโดยวิธีอื่นๆซึ่งไดร์ฟเมทเห็นว่าเหมาะสม

 1. สิทธิในการถอนเจตนา

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16 ผู้ใช้ไม่มีสิทธิถอนเจตนาตามกฎหมายการซื้อขายซึ่งคู่สัญญาอยู่ห่างกันโดยระยะทาง

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ไดร์ฟเมทมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อความ กราฟฟิค เสียง วิดีโอ ซอฟแวร์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์ โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้าของไดร์ฟเมท ยกเว้นข้อมูลของผู้ใช้ เว็บไซต์ประกอบด้วยงานซึ่งไดร์ฟเมทเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินปัญญาแต่เพียงผู้เดียว
ผู้ใช้จะต้องไม่ทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไดร์ฟเมท ผู้ใช้ไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ โดยเฉพาะการพิมพ์ การดาวน์โหลด หรือการส่งอีเมล์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อหรือโดยทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และส่วนประกอบของเว็บไซต์
ผู้ใช้ให้สัญญาดังต่อไปนี้โดยชัดแจ้ง:

 • ผู้ใช้จะใช้เว็บไซต์เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 เท่านั้น
 • ผู้ใช้จะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไดร์ฟเมทในเว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ และเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้าของไดร์ฟเมท หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามซึ่งบุคคลที่สามนำมาใส่ไว้ในเว็บไซต์โดยวิธีการให้บริการ
 • ผู้ใช้จะไม่สร้าง พยายามที่จะสร้าง ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบหรือช่วยบุคคลที่สามให้สร้าง ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ขึ้นจากเว็บไซต์หรือส่วนประกอบของเว็บไซต์ของไดร์ฟเมท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอบริการไม่ว่าโดยคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ซึ่งบริการดังกล่าวมีลักษณะเดียวกันหรือที่คล้ายคลึงกัน ทั้งหมดหรือบางส่วนกับบริการนี้
 • ผู้ใช้จะรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเพื่อมิให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงรหัสประจำตัวหรือเข้าใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ
 • ผู้ใช้จะแจ้งให้ไดร์ฟเมททราบโดยทันที ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือเมื่อมีบุคคลที่สามเข้าถึงหรือเปิดเผยรหัสประจำตัว

การปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้นโดยผู้ใช้ถือเป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญซึ่งทำให้ไดร์ฟเมทตกลงทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบันขึ้น ดังนั้น ไดร์ฟเมทมีสิทธิในการระงับการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของผู้ใช้ และยกเลิกการเข้าใช้ได้โดยทันที โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดซึ่งระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่กระทบต่อสิทธิของไดร์ฟเมทในการเรียกค่าเสียหายซึ่งไดร์ฟเมทมีสิทธิได้รับ และผู้ใช้จะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องการเยียวใดๆในนามของผู้ใช้เอง

 1. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นความรับผิด

ไดร์ฟเมทให้บริการเว็บไซต์และบริการตามสภาพที่ที่เป็นอยู่ของสิ่งดังกล่าว โดยไดร์ฟเมทจะไม่รับผิดต่อความบกพร่องใดๆในการทำงานของเว็บไซต์และบริการ เช่น โดยเฉพาะ กรณีที่มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน ไดร์ฟเมทมีหน้าที่ในการให้บริการ โดยดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เป็นกรณีทั่วไป
ผู้ใช้รับรองว่าผู้ใช้ยอมรับตามลักษณะและข้อจำกัดของการให้บริการออนไลน์ และ ยอมรับกรณีดังต่อไปนี้ โดยเฉพาะ
ก. ผู้ใช้เข้าใจความเสี่ยงของการบริการผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเวลาในการตอบรับ
ข. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบลักษณะทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และ/หรือเครื่องข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเพื่อใช้บริการ
ค. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแต่เพียงผู้เดียว
ง. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ และ/หรือซอฟแวร์จากไวรัสขั้นปลายซึ่งอยู่ในอินเตอร์เน็ตหรือซึ่งติดต่อผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไดร์ฟเมทไม่รับประกันใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในทางเลือกการใช้ประโยชน์จากบริการของผู้ใช้เอง
ไดร์ฟเมทไม่ต้องรับผิดต่อการล้มละลายของผู้ใช้ รวมถึงผู้เช่าของผู้ใช้ แม้ในกรณีที่เป็นผู้ใช้บริการการจัดการเงินประกัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ไดร์ฟเมท ในฐานะผู้ให้บริการ ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารประจำตัวรวมถึงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ใช้
ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะบุคคลประจำตัวของคู่สนทนาของตน เอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์ซึ่งเจ้าของรถยนต์เสนอให้ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้เช่า ในเวลาที่ทำการรับมอบรถยนต์ที่เช่า
ไดร์ฟเมทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ตามรายการของผู้ใช้หรือตามแบบประเมินของผู้ใช้ โดยให้ถือว่าเฉพาะผู้ใช้เท่านั้นที่เป็นผู้เขียนเนื้อหาตามรายการและแบบประเมินและข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ ไดร์ฟเมทไม่ต้องรับผิด ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆ
ไดร์ฟเมทไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ได้นำเอาซึ่งหรือระงับการเข้าถึงเนื้อหาใดๆที่เผยแพร่โดยผู้ใช้และมีลักษณะที่ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง
ไดร์ฟเมทไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายโดยตรงและโดยอ้อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการ รวมถึงความไม่พร้อมในการใช้งานของเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยชัดแจ้งว่า ผลกระทบ ผลขาดทุนหรือผลประโยชน์ เงินได้ คำสั่ง รายได้ ลูกค้าทั้งหมด ข้อมูล และการฟ้องร้องใดๆที่บุคคลที่สามกระทำต่อผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม และผลที่ตามมาให้ถือเป็นค่าเสียหายโดยอ้อม
บทบาทของไดร์ฟเมทจำกัดอยู่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของรถยนต์กับผู้เช่าเท่านั้นอย่างชัดแจ้ง ไดร์ฟเมทไม่ได้กระทำการในฐานเป็นผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ดังนั้น ไดร์ฟเมทไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายใดๆของรถซึ่งเช่าผ่านทางเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากผู้เช่าหรือเจ้าของรถยนต์
โดยไม่คำนึงข้อกำหนดใดๆซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ 

 1. นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

โดยวิธีการบอกกล่าวในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไดร์ฟเมทขอแจ้งผู้ใช้เว็บไซต์ทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของไดร์ฟเมท
ตามความในหมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูล”) ผู้ใช้รับทราบว่าข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการโดยอัตโนมัติของไดร์ฟเมท ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้และสำรวจเว็บไซต์และใช้บริการได้ ข้อมูลใดๆที่ถูกร้องขอในรูปแบบของไดร์ฟเมทหรือข้อมูลซึ่งอาจส่งมายังไดร์ฟเมทผ่านทางที่อีเมล์ จะถูกนำไปเพิ่มไว้ในแฟ้มข้อมูลส่วนตัว ซึ่งถือสิทธิ์และควบคุมโดยไดร์ฟเมท ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลอันเป็นส่วนตัวผ่านการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใดๆที่กำหนดให้ผู้ใช้ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนและได้ตกลงที่จะส่งข้อมูลดังกล่าว หรือเมื่อผู้ใช้ได้ส่งอีเมล์ซึ่งระบุข้อมูลอันเป็นส่วนตัวใดมาให้แก่ไดร์ฟเมท ให้ถือว่าผู้ใช้ได้อนุญาตและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ไดร์ฟเมทในดำเนินการกับและเก็บข้อมูลอันเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆซึ่งได้ให้ไว้โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของผู้ใช้ซึ่งไดร์ฟเมทได้เสนอไว้ในเว็บไซต์ไว้ในแฟ้มของไดร์ฟเมท ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) และผู้ใช้ขอยอมรับข้อกำหนดของกระบวนการตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกใช้โดยไดร์ฟเมทเท่านั้นและอาจส่งต่อให้แก่คู่ค้าของไดร์ฟเมทซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการ
ผู้ใช้มีสิทธิเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของตน และอาจปฏิเสธการดำเนินการใดๆกับข้อมูลของตนด้วยเหตุผลตามกฎหมาย ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล์ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของไดร์ฟเมท ตามข้อมูลการติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วน “การติดต่อและชั่วโมงที่เปิดทำการของฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า”
ผู้ใช้รับทราบดีว่าจะมีการบันทึกคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยคุกกี้ดังกล่าวจะถูกใช้เพื่ออนุญาตให้หรือช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการตามคำร้องขอโดยเฉพาะของผู้ใช้
การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านมีกำหนดระยะเวลา 13 เดือน
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบข้อกำหนดดังกล่าว ไดร์ฟเมทได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ไว้ในส่วนล่างสุดของแต่ละหน้าเว็บไซต์ในทุกครั้งที่ท่านได้เริ่มใช้หน้าเว็บไซต์ ในส่วนที่เรียกว่า “นโยบายคุกกี้” ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.drivemate.asia
คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์มีดังต่อไปนี้

 

ชื่อ

รายละเอียด

ดับเบิ้ลคลิ๊ก

การทำการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติ้ง การหาค่าที่ดีที่สุด และการรายงานและการใช้การโฆษณาออนไลน์

เฟซบุ๊ค คัสตอม ออเดียนซ์

การโฆษณาพิกเซลสำหรับเป้าหมายและการทำการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติ้ง

เฟซบุ๊ค โซเชียล พลั๊กอินส์

ปฏิกิริยาระหว่างบริการ

กูเกิ้ล แอดเวิร์ดส์ คอนเวอร์ชั่น

การโฆษณาพิกเซลสำหรับเป้าหมายและการทำการตลาดแบบรีมาร์เก็ตติ้ง

กูเกิ้ล อนาไลติค

การติดตามพฤติกรรมโดยรวม

กูเกิ้ล ไดนามิค รีมาร์เก็ตติ้ง

การโฆษณาพิกเซลสำหรับเป้าหมายและการทำการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติ้ง

ทวิตเตอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง

การโฆษณาพิกเซลสำหรับเป้าหมายและการทำการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติ้ง

วีโร่

การติตต่อทางอีเมล์

 

ไดร์ฟเมทมีหน้าที่ตามกฎหมายปัจจุบันที่จะต้องขอความยินยอมเพื่อจะสามารถจัดการคุกกี้ได้ หากผู้ใช้ท่านใดตัดสินใจไม่อนุญาตให้มีการใช้คุกกี้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ไดร์ฟเมทจะไม่จัดเก็บคุกกี้ใดๆ และจะใช้แค่คุกกี้ทางเทคนิคเท่านั้น เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่มีคุกกี้ประเภทดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อและไม่ได้ปฏิเสธการให้อนุญาต ให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ดังกล่าว
ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่านโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของซอฟต์แวร์อินเตอร์เนตบราวเซอร์ ตามวิธีดังต่อไปนี้ 

สำหรับซาฟารี
1. เลือกเมนู “Edit และเลือก “Options”
2. กดตรงสัญลักษณ์ “Security”
3. เลือกการตั้งค่าคุกกี้ตามที่ต้องการ

สำหรับกูเกิ้ลโครม
1. เลือกเมนู “Settings”
2. กดเลือก “Show advanced settings..”
3. กดเลือก “Content Settings…”
4. เลือกการตั้งค่าคุกกี้ตามที่ต้องการ

สำหรับโมซิลลา ไฟร์ฟอกซ์
1. เลือกเมนู “Tools” และเลือก “Options”
2. กดเลือกสัญลักณ์ “Privacy”
3. เลือกการตั้งค่าคุกกี้ตามที่ต้องการ

สำหรับไมโครซอฟต์ อินเตอร์เนต เอ็กซ์พลอเรอร์
1. เลือกเมนู “tools” และ “Internet Options”
2. กดเลือกแถบ “Confidentiality”
3. เลือกการตั้งค่าคุกกี้ตามที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม ท่านทราบดีว่าการปฏิเสธการใช้คุกกี้อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการทำงานของเว็บไซต์ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

 

 1. การยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ไดร์ฟเมทมีสิทธิในการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน

ผู้ใช้จะสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ

ไดร์ฟเมทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สิทธิในการยกเลิกการเข้าใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ครบถ้วน หรือในกรณีที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนหน้าที่ของตนตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือในกรณีที่ผู้ใช้ได้ทำให้เกิดผลกระทบหรือรุกล้ำความสมบูรณ์ของเว็บไซต์

การระงับบริการหรือการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับในเวลาที่ผู้ใช้ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนการระงับบริการหรือการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการจากไดร์ฟเมท

 

 

 1. ข้อกำหนดต่างๆและที่อยู่สำหรับการให้บริการ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นอิสระจากกัน โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเข้าทำข้อผูกพันใดๆในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกระทำการในนามของตนเอง ไม่มีข้อกำหนดใดๆในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ที่จะก่อให้เกิดบริษัท คำสั่ง ความสัมพันธ์ในฐานะตัวการตัวแทน หรือความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างลูกจ้างระหว่างคู่สัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ไม่อาจโอนไปยังบุคคลที่สามได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งตกเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาหรือหน้าที่ของตนที่มีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง การละเว้นการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการสละสิทธิ์ตามข้อสัญญาหรือหน้าที่ดังกล่าวในอนาคต

เพื่อการใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คู่สัญญาตกลงเลือกที่อยู่สำหรับการบริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สำหรับไดร์ฟเมท ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ เช่น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวตามกฎหมาย
 • สำหรับผู้ใช้ ที่อยู่ซึ่งระบุไว้ในการลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิก

เจ้าของรถยนต์ตกลงว่าหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ตกลงให้ไดร์ฟเมทเป็นตัวแทนของเจ้าของรถยนต์ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆในทางกฎหมายได้ เช่น ทวงถามเรียกเงินค่าผลตอบแทนต่างๆ พร้อม ดอกเบี้ย เจรจาประนีประนอมยอมความ รับเงิน และมีอำนาจฟ้องเป็นคตีต่อศาลและมีดำเนินการ กระบวนพิจารณาไปในทางจำหน่ายสิทธิของเจ้าของรถยนต์ได้ด้วย เช่น ยอมรับตามที่คู่ความอีกฝายหนึ่ง เรียกร้อง ถอนคำแจ้งความร้องทุกข์ ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความสละสิทธิ หรือใช้สิทธิใน การอุทธรณ์หรือฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ เพื่อให้สำเร็จสมประสงศ์ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้ง ตัวแทนช่วง หรือแต่งตั้งทนายความได้ด้วย

 ไดร์ฟเมทมีสิทธิ์ในการติดตามรถยนต์โดยการดูจาก GPS ทุกเมื่อ และเมื่อไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ในเวลาที่คืนรถ ไดร์ฟ เมทมีสิทธิ์ในการยึดรถคืนทุกกรณี และจะดำเนินตามกฎหมายต่อไป

 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับตามกฎหมายแห่งประเทศไทย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆเนื่องจากการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบัน คู่สัญญาตกลงจะหาวิธีการแก้ไขที่เป็นการประนีประนอมร่วมกัน กรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขดังกล่าวได้ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายในเขตอำนาจของศาลตามภูมิลำเนาของไดร์ฟเมทเท่านั้น แม้ว่าในกรณีที่มีโจทก์หรือจำเลยหลายคน หรือแม้ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นผู้เสนอคดี

ถ้าผู้เช่าขับรถเข้าใกล้ชายแดนในรัศมี 100 กม. โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ทางไดร์ฟเมท มีสิทธิ์ดำเนินการต่างๆ ทางกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรือทางไดร์ฟเมท สามารถตัดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ทุกกรณี

 

Still have more questions?

Visit our FAQs